Comune di CuglieriComune di Cuglieri

Bai a is testus

Bai a s'elencuPagina:

A susu


Testus

Comente si b'imbattede

Si enides in vettura:

  • Da Casteddu si depede leare s'istrada S.S.131 (Casteddhu-Tattari) finzas a sa 'oltada de Aristanisi (90km), pustis da Aristanisi si leada s'istrada S.S. 292 (Aristanisi-Bosa-S'Alighera) e colandeche in sas bulgadas marinas Turra 'e Puttu, S'Alchittu e Santa Cadrina 'e Pittinuri si lompede a Cuglieri (40 km);
  • Da Poltu Turra o da Olbia si depede leare sempere s'istrada S.S. 131 a cara a Casteddhu finzas a imbattere a sa 'oltada de Macumele, (85 km), da incue si leada s'istrada S.P. po Santulussulzu e rugande in su Monte 'e S'Ozzu o leandhe sa 'oltada po Iscanu a 7 km da Macumele, s'imbattede a pustis de 15 km a Cuglieri.
 
@ Comunu de Cuglieri

A susu