Comune di CuglieriComune di Cuglieri

Bai a is testus

Bai a s'elencuPagina:

A susu


Testus

Su Cussizzu

Su Cussizzu Comunale, tenede su controllu politicu e amministrativu, est elettu da su populu e durada in carriga 5 annos.

Est cumpostu da:

 • Andrea Loche, Presidente
 • Ivana Pala, Cussizzeri 'e Maggioranza
 • Gianni Angotzi, Cussizzeri 'e Maggioranza
 • Antonio Inzis, Cussizzeri 'e Maggioranza
 • Antonello Sias, Cussizzeri 'e Maggioranza
 • Stefano Falchi, Cussizzeri 'e Maggioranza
 • Luca Angotzi, Cussizzeri 'e Maggioranza
 • Salvatore Angotzi, Cussizzeri 'e Maggioranza
 • Nicola Medde, Cussizzeri 'e Maggioranza
 • Gian Piero Carta, Cussizzeri 'e Maggioranza
 • Francesca Filomena Fodde, Cussizzeri 'e Maggioranza
 • Andrea Motzo, Cussizzeri 'e Maggioranza
 • Maria Francesca Fenu, Cussizzeri 'e Minoranza
 • Franco Luigi Bonacatu Vargiu, Cussizzeri 'e Minoranza
 • Giannantonio Casule, Cussizzeri 'e Minoranza
 • Antonio Foddis, Cussizzeri 'e Minoranza
 • Roberto Casule, Cussizzeri 'e Minoranza
 
@ Comunu de Cuglieri

A susu